U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie. 

 

 

consultned media productions

 

Artikel 1 – Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.         

    Opdrachtnemer: Consultned Media Productions, hierna te noemen CMP.

    Opdracht: Videoproductie woonhuis opdrachtgever, bestaande uit intakegesprek, montage, aftiteling en

    oplevering op dvd.  

 

    Opdrachtgever

 Dhr.

 

 Adres

 

 Postcode en    

 woonplaats

 

Artikel 2 – Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle informatie en toegang die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

4. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

1. Bij gunning van de opdracht verplicht de opdrachtgever ten minste 50 % van de verschuldigde som te voldoen aan CMP.          Het resterende bedrag dient door de opdrachtgever direct na voltooiing van de opdracht voldaan te worden.

2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten gemaakt door CMP, in verband met de verschuldigde betaling, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke kosten, komen geheel ten laste van de opdrachtgever.  

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

2. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten door opdrachtgever of op indirecte- en gevolgschade, aansprakelijkheid van opdrachtnemer en of door haar ingeschakelde derden of ondergeschikten ter zake wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens grove opzet of roekeloosheid.

 

 

Opdrachtnemer CMP

 

 

Datum:                                             te 

 

 

Opdrachtgever

 

 

Datum:                                             te 

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?